Sunday, March 27, 2016

Portrait of Prince Felix Yusupov, Valentin Serov